SMLUVNÍ PODMÍNKY

Objednávka zboží
Pro zboží a všechny doklady vystavené tímto dodavatelem platí stejné obchodní podmínky uzavírání kupních smluv a postupy při řešení případných reklamací garantované provozovatelem internetového obchodu a také všechny ze zákona plynoucí záruky.

Provozovatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží vložením do košíku, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Ceny výrobků zákazník vidí u jednotlivých položek.

Celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků bude vypočtena před odesláním objednávky a zákazník stisknutím tlačítka „odeslat“ s cenami objednávky souhlasí.

Zaslání zboží
Objednané zboží bude zasláno vybranou formou na dobírku, tj. cena bude zaplacena při převzetí zboží. Zákazník bude informován elektronickou formou o odeslání zboží na adresu vyplněnou v objednávce, pokud nebylo po vzájemné domluvě dohodnuto jinak.
Druhou výhodnější možností může být zaslání až po zaplacení za účet - není zde dobírkový poplatek.
Při platbě vyšší než je stanovená celková hodnota objednávky se poštovné a balné neúčtuje. Tato výhoda platí při platbě předem na účet.

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 3-14 pracovních dnů od potvrzení přijetí objednávky dodavatelem. O případném prodloužení dodací lhůty je zákazník včas informován.

Cena za poštovné a balné je účtována dle sazebníku pošty (60 - 150Kč). Bude sdělena při potrvrzení objednávky. K objednávkám s osobním odběrem není poštovné a balné účtováno. Zásilka se zbožím obsahuje vždy platný doklad o zaplacení.

Převzetí zboží
Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze uplatnit.

Záruční doba je, pokud není uvedeno jinak, ze zákona 24 měsíců a začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Jako záruční list slouží platný doklad o zaplacení (faktura, účtenka).

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě, kontaktuje dodavatele některým způsobem uvedeným v kontaktech a vzájemně se dohodnou na dalších postupu reklamačního řízení. Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Zákazník má také ze zákona právo do 14 dní od doručení zboží vrátit zboží zakoupené v internetovém obchodu zpět prodejci a požadovat navrácení peněz i bez udání důvodu. Takto lze vrátit však pouze zboží v nedotčeném a nepoužitém stavu - musí být však doručeno na adresu provozovatele osobně či poštou nejpozději 14. den od převzetí zboží zákazníkem. Tato možnost se vztahuje na zboží doručené poštou i zboží předem objednané přes internet a převzaté prostřednictvím osobního odběru. Dále provozovatel postupuje jako při reklamaci, tzn. posoudí nedotčenost stavu vráceného zboží a případě, že zboží splňuje všechny podmínky pro tento případ, vrátí kupujícímu peníze za zboží zpět.

Odstoupení od smlouvy
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu uvedenou v kontaktech, nebo písemně přímo u dodavatele.
Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, resp. variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, opotřebení zboží apod.).
Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu.
Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží.

Ochrana osobních údajů spotřebitele
Poskytnutím osobních informací souhlasíte s jejich využitím v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Jakákoliv osobní data identifikující konkrétního zákazníka naší firmy nebudou předány třetí straně.
Správce tohoto serveru si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Na žádost návštěvníka serveru provedeme odstranění všech jeho osobních dat poskytnutých formulářovým dotazníkem, nebo jiným způsobem.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit a zároveň se zavazuje nové podmínky vhodným způsobem zveřejnit.